5 درصد کمسيون پروازهاي گارانتي و 2 درصد پروازهاي سيستمي براي آژانسهاي ساين دارسایر اعلانات